Poszerz swoje wiadomości o dekarbonizacji przemysłu.

Wraz z rozwojem przemysłu nastąpiło gwałtowne zwiększenie zapotrzebowania na energię potrzebną do napędzania procesów produkcyjnych. Wysokie zużycie energii, jak również poczucie jej marnotrawienia na wielu etapach produkcyjnych sprawia, iż fabryki wypatrują innowacyjnych rozwiązań, które zarówno zmniejszą koszty działalności, jak i przyczynią się do zmniejszenia szkodliwego ich wpływu na otoczenie.

Dekarbonizacji przemysłu – redukcja zużycia gazu i węgla

Dekarbonizacja przemysłu to proces, który ma na celu zwiększenie autonomii energetycznej przedsiębiorstw za sprawą wdrażanie rozwiązań pozwalających na sprawniejsze użycie zasobów energetycznych, w głównej mierze poprzez zredukowanie wykorzystania surowców kopalnych czy zwiększenie udziału elektryfikacji. Osiągnąć te cele można dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak kogeneracja, która polega na wytwarzaniu w ramach pojedynczego procesu technologicznego ciepła i energii elektrycznej, lub trigeneracja, która prócz energii i ciepła w trakcie pojedynczego procesu technologicznego uzyskiwane jest też zimno.

W wielu obszarach przemysłu możliwe jest też korzystanie z ”energii odpadowej”, innymi słowy energii z odzysku. To energia, która jest generowana w trakcie procesów produkcyjnych i która zazwyczaj bywa po prostu uwalniana, i w rezultacie bezsensownie marnowana. Tymczasem odzyskiwanie tego rodzaju energii i powtórne jej użycie daje z biegiem czasu poważne oszczędności, a zarazem skutkuje redukcją emisji CO2 przez zakład produkcyjny.

Nakłady finansowe przeznaczone na dekarbonizację przemysłu zwracają się po paru latach

W dobie ogólnego zrozumienia negatywnego wpływu działań człowieka na środowisko oraz wiedzy, że złoża gazu i ropy za kilkadziesiąt lat się wyczerpią, konieczność dekarbonizacji przemysłu stała się priorytetem dla gospodarki, bowiem jest zabezpieczeniem jej rozwoju w kolejnych dziesięcioleciach. Zorientowanie przemysłu ku użyciu energii odzyskanej i odnawialnej to najwłaściwsza metoda do zapewnienia przemysłowi niezależności energetycznej. Oczywiście, wdrożenie takich procesów generuje spore koszty, jednakże w końcowym rozrachunku zysk jaki one dają, pod każdym względem je równoważą. Oszczędności związane z obniżeniem kosztów kupna energii już po paru latach potrafią zwrócić nakłady finansowe poniesione na taką innowację. Z kolei zmniejszenie śladu węglowego produkcji i jej niepożądanego oddziaływania na środowisko to już wartość bezcenna dla wszystkich.

Kontakt z nami:
Dalkia Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59
00-120 Warszawa

Tel.: +48 22 228 73 10